Veľké Teriakovce titulná fotka

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Obec leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce.

Viac o obci

Vážení občania,

Dňa 6.10.2022 (vo štvrtok) sa uskutoční VÝKUP PAPIERA.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby a kartón. Je potrebné, aby bol zber zviazaný. Kartón a papier musí byť zviazaný osobitne.
Výkup sa začne na Krásnej cca od 14.00 hod. Pokračuje v Malých Teriakovciach, Veľkých Teriakovciach a vo Vrbovciach nad Rimavou.

výkup papiera

Vážení občania,

ambulancia všeobecného lekára v Hrachove oznamuje, že prvý októbrový týždeň, t.j. od 3.10. do 7.10.2022 bude očkovať proti chrípke. Predbežný záujem nahláste telefonicky na čísle: 047/569 52 49.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Veľké Teriakovce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach

KANDIDÁT NA STAROSTU OBCE:

1. Kamil KUČERA59 r. starostaHLAS- sociálna demokracia

KANDIDÁTI NA POSLANCOV:

1. Marcela GEČEOVÁ56 r. adm. prac.HLAS- sociálna demokracia
2. Miroslav HALAJ52 r. referentHLAS - sociálna demokracia
3. Marian HANO47 r. SZČOSMER - sociálna demokracia
4. Ľuba HRUŠKOVÁ58 r. pom. vychovávateľHLAS - sociálna demokracia
5. Norbert KEĽO Ing.48 r. konateľ s.r.o.HLAS - sociálna demokracia
6. Katarína MOLNÁROVÁ Mgr.40 r. učiteľkaHLAS - sociálna demokracia
7. Ľubor PALKOVIČ45 r. vodičSTRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
8. Katarína PETRÍKOVÁ45r. živnostníčkaHLAS - sociálna demokracia
9. Regina ŠPITÁLOVÁ Mgr.46 r. projektová manažérkaHLAS - sociálna demokracia

Vážení spoluobčania,

v snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu pri vymáhaní daňových nedoplatkov, pristupuje obec Veľké Teriakovce k využitiu legislatívnej možnosti, ktorú priniesla novela zákona č. 563/2009 Zbierky zákonov - Zákona o správe daní, § 98 odsek 1 písmeno i, s účinnosťou od 1.1.2020.

Od tohto dátumu môžu obce pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Ak dlžník nezaplatí dane v stanovenej lehote, správca dane, teda obec, doručí daňový exekučný príkaz, príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu. Termín na zaplatenie daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad je do 31.10.2022. Po tomto termíne bude vyvesený zoznam neplatičov na úradnej tabuli a doručený daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru.

Občania - neplatiči, ktorí nie sú držiteľmi vodičského preukazu, budú riešení exekučným konaním.

Kamil Kučera
starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania
na sobotu 29. októbra 2022
voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

BEZPLATNÁ DLHOVÁ PORADŇA V RIMAVSKEJ SOBOTE

Dňa 1.7.2022 bola v meste Rimavská Sobota otvorená BEZPLATNÁ DLHOVÁ PORADŇA. Poskytuje bezplatné komplexné odborné právne, ekonomické a psychologické poradenstvo ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii. Bezplatná dlhová poradňa sa nachádza v Rimavskej Sobote, na ulici Čerenčianskej 22 (budova firmy STAVART, hneď vedľa úradu práce).

www.pomahamedlznikom.sk

BDP otváracie hodiny BDP leták
recyklácia

Vážení občania,

v súvislosti s novelizovaným zákonom o odpadoch, je od 1.1.2021 povinnosťou obce separovanie biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu. Aby sme predišli zvyšovaniu poplatku za zber komunálneho odpadu, je potrebné s pôvodcami odpadu, teda s občanmi uzavrieť Dohodu o domácom kompostovaní. Tieto dohody Vám budú doručené v najbližších dňoch do poštových schránok. Prosíme Vás, aby ste si dohodu prečítali a podpísali. Jeden Vami podpísaný exemplár nám prosím doručte:

  • obyvatelia Veľkých a Malých Teriakoviec na obecný úrad,
  • obyvatelia Krásnej – do schránky p. Stullerovej /č.d.18/,
  • obyvatelia Vrboviec nad Rimavou – do komunitného centra.

Cieľom uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to využitím metódy kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba centrálneho systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Kamil Kučera
Starosta obce

AKTUÁLNE MAILOVÉ ADRESY OBECNÉHO ÚRADU VEĽKÉ TERIAKOVCE:

administrativa@velketeriakovce.sk
starosta@velketeriakovce.sk

Mailová adresa v.teriakovce@mail.t-com.sk bola k 31.12.2020 zrušená, na komunikáciu s OcÚ Veľké Teriakovce, prosím, používajte len hore uvedené mailové adresy.

Novinky

100. výročie osídlenia Krásnej

22. júna 2022

Uplynulú sobotu (18.6.2022) sme si spoločne pripomenuli 100. výročie osídlenia osady Krásna – Széplak. Prešlo 100 rokov, odkedy v roku 1922 osídlilo opustený majer 11 rodín z Klenovca, spolu 78 ľudí. Spoločne vďaka svojej pracovitosti a zručnosti, vybudovali osadu Krásna, dnes miestnu časť Veľkých Teriakoviec. V kultúrnom dome sa na pravé poludnie konali Služby Božie s pánom biskupom Mgr. Milanom […]

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

20. mája 2022

Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska schválil zásadné postoje, ktoré reagujú na vývoj a cenné skúsenosti z aplikačnej praxe samospráv. V tejto súvislosti dávame do pozornosti faktúru, ktorá ukazuje nárast výdavkov samospráv a tiež detaily k vybraným oblastiam v ktorých sa mestám a obciam zvyšujú výdavky.   Mimoriadny snem ZMOS konštatuje:  a) nástup ekonomickej krízy, ktorú […]

Všetky články