Veľké Teriakovce titulná fotka

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Obec leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce.

Viac o obci

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota Vám oznamuje:

Zmenu úradných hodín počnúc 1. novembrom 2021 nasledovne:


Pondelok:8:00 – 12:00
Utorok:8:00 – 12:00
Streda:12:00 – 16:00
Štvrtok:8:00 – 12:00
Piatok:8:00 – 12:00

Po ukončení úradných hodín využívajte elektronickú resp. telefonickú komunikáciu.

Pri volaní do pobočky si môžete vybrať, ktoré telefónne číslo je pre vás výhodnejšie: číslo mobilného operátora alebo číslo pevnej linky.

Tel. č. (mob.operátor, pevná linka, oddelenie):
0906 178 400, 02 3247 8400, Ústredňa
0906 178 488, 02 3247 8488, Riaditeľ pobočky
0906 178 441, 02 3247 8441, Oddelenie poistného
0906 178 415, 02 3247 8415, REGISTER - Zamestnávatelia
0906 178 416, 02 3247 8416, REGISTER - SZČO, DPO
0906 178 426, 02 3247 8426, Oddelenie vymáhania pohľadávok
0906 178 411, 02 3247 8411
0906 178 412, 02 3247 8412
0906 178 413, 02 3247 8413
0906 178 414, 02 3247 8414, Oddelenie dôchodkového poistenia
0906 178 421, 02 3247 8421, Oddelenie nemocenského a úrazového poistenia
0906 178 422, 02 3247 8422, úrazové poistenie
0906 178 419, 02 3247 8419
0906 178 420, 02 3247 8420, Odd. poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 178 404, 02 3247 8404
0906 178 405, 02 3247 8405, Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti

Fax: 0906 178 490

E-mail: rimavskasobota@socpoist.sk

recyklácia

Vážení občania,

v súvislosti s novelizovaným zákonom o odpadoch, je od 1.1.2021 povinnosťou obce separovanie biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu. Aby sme predišli zvyšovaniu poplatku za zber komunálneho odpadu, je potrebné s pôvodcami odpadu, teda s občanmi uzavrieť Dohodu o domácom kompostovaní. Tieto dohody Vám budú doručené v najbližších dňoch do poštových schránok. Prosíme Vás, aby ste si dohodu prečítali a podpísali. Jeden Vami podpísaný exemplár nám prosím doručte:

  • obyvatelia Veľkých a Malých Teriakoviec na obecný úrad,
  • obyvatelia Krásnej – do schránky p. Stullerovej /č.d.18/,
  • obyvatelia Vrboviec nad Rimavou – do komunitného centra.

Cieľom uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to využitím metódy kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba centrálneho systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Kamil Kučera
Starosta obce

Deň Zeme 2021

Vážení občania, oznamujeme Vám, že občianske združenie HUMANA People to People Slovakia ukončilo spoluprácu pri zbere použitého šatstva a textílii. Z vyššie uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste do kontajnera pri OcÚ nevhadzovali šatstvo a textílie.

AKTUÁLNE MAILOVÉ ADRESY OBECNÉHO ÚRADU VEĽKÉ TERIAKOVCE:

administrativa@velketeriakovce.sk
starosta@velketeriakovce.sk

Mailová adresa v.teriakovce@mail.t-com.sk bola k 31.12.2020 zrušená, na komunikáciu s OcÚ Veľké Teriakovce, prosím, používajte len hore uvedené mailové adresy.

Novinky

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Veľké Teriakovce

6. októbra 2021

V uplynulých dňoch boli ukončené práce na kompletnej rekonštrukcii vnútorných a vonkajších priestorov hasičskej zbrojnice vo Veľkých Teriakovciach. Rekonštrukciu na základe najnižšej ponuky vo verejnom obstarávaní vykonávala firma LYTON s.r.o. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Veľké Teriakovce je hradená z dotácie Ministerstva vnútra SR, ktorá nám bola poskytnutá vo výške 29.466,92€ a dofinancovaná z vlastných finančných prostriedkov obce Veľké Teriakovce v sume […]

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR Rimavská Sobota)

17. augusta 2021

Vízia rozvoja mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota do roku 2050: Udržateľný, zelený, sebestačný a bezpečný región so zachovalou prírodou, založený na obecnom hospodárstve, schopný odolávať zmene klímy, s aktívnymi konkurencieschopnými a spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi, s vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými a dostupnými službami, s dostatkom príležitostí pre rozvoj kultúry, športu a trávenie voľného času, v ktorom žijú […]

Výzva MAS zameraná na podporu podnikania vo výrobe a službách na území MAS

12. júla 2021

MAS MALOHONT podporí podnikanie vo výrobe aj v službách Na podporu podnikateľských zámerov má Miestna akčná skupina MALOHONT k dispozícii 479 000 eur. Výzva na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila v júni tohto roka, je určená pre mikro a malé podniky. Pre získanie dotácie je potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré podrobne predstavíme na informačnom dni koncom júla. Podpora podnikania a inovácií […]

Všetky články