Veľké Teriakovce titulná fotka

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Obec leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce.

Viac o obci
Dni obce
OZNAM Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

OZNAM Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Z dôvodu nadmerných odberov pitnej vody v letných mesiacoch, obzvlášť v obciach bez akumulácie pitnej vody a s tým súvisiaci problém s výrobou pitnej vody na úpravni vody Klenovec, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod Rimavská Sobota, žiada obyvateľov v letnej sezóne jún – august o dočasné obmedzenie alebo zakázanie užívania pitnej vody na účely: polievanie záhrad, umývanie áut, napúšťanie bazénov a pod, nakoľko je to nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia kontinuálneho zásobovania obcí pitnou vodou.

Cesta rozprávkovým lesom 7.7.2024

Cesta rozprávkovým lesom 7.7.2024

Zápisnice okrskových komisií z volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 8. júna 2024

Zápisnica okrsok č. 1

Zápisnica okrsok č. 2

Zápisnice okrskových volebných komisií z druhého kola Voľby prezidenta 2024, ktoré sa konali 6. apríla 2024

Zápisnica z II. kola Voľby prezidenta 2024 okrsok č. 1

Zápisnica z II. kola Voľby prezidenta 2024 okrsok č. 2

Zápisnice okrskových volebných komisií z prvého kola Voľby prezidenta 2024, ktoré sa konali 23. marca 2024

Zápisnica z Voľby prezidenta 2024 okrsok č. 1

Zápisnica z Voľby prezidenta 2024 okrsok č. 2

UPOZORNENIE KR HaZZ Banská Bystrica – Ochrana úrody pred požiarmi – opatrenia

Ochrana úrody pred požiarmi – opatrenia

Odvolanie mimoriadnej situácie na území Banskobystrického kraja v súvislosti s výskytom medveďa hnedého

V spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí bola dňa 22.03.2024 v čase o 00.00 hod. na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom vyhlásená podľa § 13 ods. 2 Z. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane mimoriadna situácia.

Z dôvodu novelizácie zákona 42/1994 došlo k zmene definovania mimoriadnej udalosti v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého, ako aj opatreniami v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s touto mimoriadnou udalosťou. Z uvedeného dôvodu prednosta Okresného úradu Banská Bystrica odvoláva dňa 17. júna 2024 o 07:00 hod. mimoriadnu situáciu na území Banskobystrického kraja pre územie okresu Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos).

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA

Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja

Od 1. januára 2024 cestujeme v prímestských autobusoch po novom. Celý január bude cestovanie bezplatné, pri nákupe predplatného lístku získate ďalších 30 dní zadarmo. Viac informácií nájdete na plagátoch a brožúrach na miestnom úrade a na webe www.idsbbsk.sk

IDSBBSK - leták A5 - náhľad

A3 - IDSBBSK - tlačové

NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON

Od 1.4.2024 nahrádza starý stavebný zákon z roku 1976 nový Stavebný zákon:
Zákon č. 201/2022 Z.z. – Zákon o výstavbe
Zákon č. 200/2022 Z.z. – Zákon o územnom plánovaní
Účinnosť nadobudnú v apríli 2024.
Jednou z hlavných zmien novej legislatívy je prenos kompetencií vykonávaných v rámci stavebných konaní obcami pri prenesenom výkone štátnej správy späť na štát. Súčasťou tejto zmeny je zriadenie centrálneho orgánu štátnej správy, a to Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

Koniec „čiernych stavieb“

Stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami od 1. apríla 2024, nebude možné dodatočne povoliť.
Stavby nezapísané na katastri a postavené pred rokom 1976 už bude možné zapísať len cez dodatočné stavebné povolenie.
O problematiku čiernych stavieb sa po novom budú starať pracoviská novozriadeného Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Čierne stavby tak už nebudú riešiť obce ako stavebné úrady.

Nový stavebný zákon
Komín 2023

Upozornenie pre občanov našich obcí

Policajný zbor SR ako aj Obec Veľké Teriakovce upozorňuje občanov, najmä seniorov, na vyskytujúcu sa trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.

Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú na ulici alebo navštevujú priamo v príbytkoch. Predstavujú sa ako príbuzní, lekári, zamestnanci sociálnych a obecných úradov alebo pracovníci elektrární, plynární či iných spoločností. Často vystupujú ako predajcovia tovaru. Buďte preto obozretní, nerozmieňajte, nepožičiavajte peniaze cudzím osobám, neposkytujte osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch cez telefón ani osobne, cudzím osobám. Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osamote.

V našich obciach tiež došlo v minulých týždňoch k zvýšenému počtu krádeží, preto vyzývame všetkých občanov, ale najmä seniorov, aby si zamykali brány, bránky, garáže a pod. a boli obozretní, v prípade potreby, aby kontaktovali Políciu na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112.

Vážení spoluobčania,

v snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu pri vymáhaní daňových nedoplatkov, pristupuje obec Veľké Teriakovce k využitiu legislatívnej možnosti, ktorú priniesla novela zákona č. 563/2009 Zbierky zákonov - Zákona o správe daní, § 98 odsek 1 písmeno i, s účinnosťou od 1.1.2020.

Od tohto dátumu môžu obce pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Ak dlžník nezaplatí dane v stanovenej lehote, správca dane, teda obec, doručí daňový exekučný príkaz, príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu. Termín na zaplatenie daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad je do 31.10.2022. Po tomto termíne bude vyvesený zoznam neplatičov na úradnej tabuli a doručený daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru.

Občania - neplatiči, ktorí nie sú držiteľmi vodičského preukazu, budú riešení exekučným konaním.

Kamil Kučera
starosta obce

Bezplatná dlhová poradňa v Rimavskej Sobote

Dňa 1.7.2022 bola v meste Rimavská Sobota otvorená BEZPLATNÁ DLHOVÁ PORADŇA. Poskytuje bezplatné komplexné odborné právne, ekonomické a psychologické poradenstvo ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii. Bezplatná dlhová poradňa sa nachádza v Rimavskej Sobote, na ulici Čerenčianskej 22 (budova firmy STAVART, hneď vedľa úradu práce).

www.pomahamedlznikom.sk

BDP otváracie hodiny BDP leták
recyklácia

Vážení občania,

v súvislosti s novelizovaným zákonom o odpadoch, je od 1.1.2021 povinnosťou obce separovanie biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu. Aby sme predišli zvyšovaniu poplatku za zber komunálneho odpadu, je potrebné s pôvodcami odpadu, teda s občanmi uzavrieť Dohodu o domácom kompostovaní. Tieto dohody Vám budú doručené v najbližších dňoch do poštových schránok. Prosíme Vás, aby ste si dohodu prečítali a podpísali. Jeden Vami podpísaný exemplár nám prosím doručte:

  • obyvatelia Veľkých a Malých Teriakoviec na obecný úrad,
  • obyvatelia Krásnej – do schránky p. Stullerovej /č.d.18/,
  • obyvatelia Vrboviec nad Rimavou – do komunitného centra.

Cieľom uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to využitím metódy kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba centrálneho systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Kamil Kučera
Starosta obce

AKTUÁLNE MAILOVÉ ADRESY OBECNÉHO ÚRADU VEĽKÉ TERIAKOVCE:

administrativa@velketeriakovce.sk
starosta@velketeriakovce.sk

Mailová adresa v.teriakovce@mail.t-com.sk bola k 31.12.2020 zrušená, na komunikáciu s OcÚ Veľké Teriakovce, prosím, používajte len hore uvedené mailové adresy.

Novinky

Zákaz vypaľovania trávy

14. marca 2023

Vážení spoluobčania ! Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí občania uľahčujú  tým, že vypaľujú suchú […]

100. výročie osídlenia Krásnej

22. júna 2022

Uplynulú sobotu (18.6.2022) sme si spoločne pripomenuli 100. výročie osídlenia osady Krásna – Széplak. Prešlo 100 rokov, odkedy v roku 1922 osídlilo opustený majer 11 rodín z Klenovca, spolu 78 ľudí. Spoločne vďaka svojej pracovitosti a zručnosti, vybudovali osadu Krásna, dnes miestnu časť Veľkých Teriakoviec. V kultúrnom dome sa na pravé poludnie konali Služby Božie s pánom biskupom Mgr. Milanom […]

Všetky články