Veľké Teriakovce titulná fotka

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Obec leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce.

Viac o obci

Výkup papiera + znovu použiteľného textilu, v piatok 26.4.2024

Výkup papiera

Zber textilu

Zápisnice okrskových volebných komisií z druhého kola Voľby prezidenta 2024, ktoré sa konali 6. apríla 2024

Zápisnica z II. kola Voľby prezidenta 2024 okrsok č. 1

Zápisnica z II. kola Voľby prezidenta 2024 okrsok č. 2

Zápisnice okrskových volebných komisií z prvého kola Voľby prezidenta 2024, ktoré sa konali 23. marca 2024

Zápisnica z Voľby prezidenta 2024 okrsok č. 1

Zápisnica z Voľby prezidenta 2024 okrsok č. 2

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 9.2.2024 vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Utvorenie volebných okrskov, volebných miestností

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE - VÝSKYT SYNANTROPNÝCH JEDINCOV MEDVEĎA HNEDÉHO

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE - VÝSKYT SYNANTROPNÝCH JEDINCOV MEDVEĎA HNEDÉHO

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Nám. Ľ. Šúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica
Prednosta okresného úradu Banská Bystrica vydal PRÍKAZ č. 2/2024 o vyhlásení mimoriadnej situácie

V súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 177 zo dňa 20.3.2024vydal prednosta okresného úradu Banská Bystrica príkaz na aktiváciu Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí. Na základe informácií prizvaných členov Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica a prizvaných členov zásahového tímu pre medveďa hnedého a z doručených materiálov krízových štábov okresných úradov v Banskobystrickom kraji, z ktorých vyplýva prienik mimoriadnej udalosti cez hranice viac ako dvoch okresov, v zmysle § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a odporúčania Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica

Prednosta okresného úradu VYHLASUJE

dňa 22.marca 2024 o 00:00 hod. mimoriadnu situáciu na území Banskobystrického kraja pre územie okresu Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom.
V prípade spozorovania pohybu medveďa vo našom katastrálnom území (územie obce, nie v lese) je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 158, 112 a starostu obce: 0910 926 366

Zároveň Vám sprístupňujeme stručné informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, ktoré sú uverejnené na webe https://zasahovytim.sopsr.sk/

Naša obec spadá do pôsobnosti zásahového tímu Podpoľanie, kontakt: +421 910 406 581 – Zásahový tím Podpoľanie

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA

Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja

Od 1. januára 2024 cestujeme v prímestských autobusoch po novom. Celý január bude cestovanie bezplatné, pri nákupe predplatného lístku získate ďalších 30 dní zadarmo. Viac informácií nájdete na plagátoch a brožúrach na miestnom úrade a na webe www.idsbbsk.sk

IDSBBSK - leták A5 - náhľad

A3 - IDSBBSK - tlačové

NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON

Od 1.4.2024 nahrádza starý stavebný zákon z roku 1976 nový Stavebný zákon:
Zákon č. 201/2022 Z.z. – Zákon o výstavbe
Zákon č. 200/2022 Z.z. – Zákon o územnom plánovaní
Účinnosť nadobudnú v apríli 2024.
Jednou z hlavných zmien novej legislatívy je prenos kompetencií vykonávaných v rámci stavebných konaní obcami pri prenesenom výkone štátnej správy späť na štát. Súčasťou tejto zmeny je zriadenie centrálneho orgánu štátnej správy, a to Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

Koniec „čiernych stavieb“

Stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami od 1. apríla 2024, nebude možné dodatočne povoliť.
Stavby nezapísané na katastri a postavené pred rokom 1976 už bude možné zapísať len cez dodatočné stavebné povolenie.
O problematiku čiernych stavieb sa po novom budú starať pracoviská novozriadeného Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Čierne stavby tak už nebudú riešiť obce ako stavebné úrady.

Nový stavebný zákon
Komín 2023

Upozornenie pre občanov našich obcí

Policajný zbor SR ako aj Obec Veľké Teriakovce upozorňuje občanov, najmä seniorov, na vyskytujúcu sa trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.

Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú na ulici alebo navštevujú priamo v príbytkoch. Predstavujú sa ako príbuzní, lekári, zamestnanci sociálnych a obecných úradov alebo pracovníci elektrární, plynární či iných spoločností. Často vystupujú ako predajcovia tovaru. Buďte preto obozretní, nerozmieňajte, nepožičiavajte peniaze cudzím osobám, neposkytujte osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch cez telefón ani osobne, cudzím osobám. Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osamote.

V našich obciach tiež došlo v minulých týždňoch k zvýšenému počtu krádeží, preto vyzývame všetkých občanov, ale najmä seniorov, aby si zamykali brány, bránky, garáže a pod. a boli obozretní, v prípade potreby, aby kontaktovali Políciu na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112.

Vážení spoluobčania,

v snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu pri vymáhaní daňových nedoplatkov, pristupuje obec Veľké Teriakovce k využitiu legislatívnej možnosti, ktorú priniesla novela zákona č. 563/2009 Zbierky zákonov - Zákona o správe daní, § 98 odsek 1 písmeno i, s účinnosťou od 1.1.2020.

Od tohto dátumu môžu obce pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Ak dlžník nezaplatí dane v stanovenej lehote, správca dane, teda obec, doručí daňový exekučný príkaz, príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu. Termín na zaplatenie daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad je do 31.10.2022. Po tomto termíne bude vyvesený zoznam neplatičov na úradnej tabuli a doručený daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru.

Občania - neplatiči, ktorí nie sú držiteľmi vodičského preukazu, budú riešení exekučným konaním.

Kamil Kučera
starosta obce

Bezplatná dlhová poradňa v Rimavskej Sobote

Dňa 1.7.2022 bola v meste Rimavská Sobota otvorená BEZPLATNÁ DLHOVÁ PORADŇA. Poskytuje bezplatné komplexné odborné právne, ekonomické a psychologické poradenstvo ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii. Bezplatná dlhová poradňa sa nachádza v Rimavskej Sobote, na ulici Čerenčianskej 22 (budova firmy STAVART, hneď vedľa úradu práce).

www.pomahamedlznikom.sk

BDP otváracie hodiny BDP leták
recyklácia

Vážení občania,

v súvislosti s novelizovaným zákonom o odpadoch, je od 1.1.2021 povinnosťou obce separovanie biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu. Aby sme predišli zvyšovaniu poplatku za zber komunálneho odpadu, je potrebné s pôvodcami odpadu, teda s občanmi uzavrieť Dohodu o domácom kompostovaní. Tieto dohody Vám budú doručené v najbližších dňoch do poštových schránok. Prosíme Vás, aby ste si dohodu prečítali a podpísali. Jeden Vami podpísaný exemplár nám prosím doručte:

  • obyvatelia Veľkých a Malých Teriakoviec na obecný úrad,
  • obyvatelia Krásnej – do schránky p. Stullerovej /č.d.18/,
  • obyvatelia Vrboviec nad Rimavou – do komunitného centra.

Cieľom uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to využitím metódy kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba centrálneho systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Kamil Kučera
Starosta obce

AKTUÁLNE MAILOVÉ ADRESY OBECNÉHO ÚRADU VEĽKÉ TERIAKOVCE:

administrativa@velketeriakovce.sk
starosta@velketeriakovce.sk

Mailová adresa v.teriakovce@mail.t-com.sk bola k 31.12.2020 zrušená, na komunikáciu s OcÚ Veľké Teriakovce, prosím, používajte len hore uvedené mailové adresy.

Novinky

Zákaz vypaľovania trávy

14. marca 2023

Vážení spoluobčania ! Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí občania uľahčujú  tým, že vypaľujú suchú […]

100. výročie osídlenia Krásnej

22. júna 2022

Uplynulú sobotu (18.6.2022) sme si spoločne pripomenuli 100. výročie osídlenia osady Krásna – Széplak. Prešlo 100 rokov, odkedy v roku 1922 osídlilo opustený majer 11 rodín z Klenovca, spolu 78 ľudí. Spoločne vďaka svojej pracovitosti a zručnosti, vybudovali osadu Krásna, dnes miestnu časť Veľkých Teriakoviec. V kultúrnom dome sa na pravé poludnie konali Služby Božie s pánom biskupom Mgr. Milanom […]

Všetky články