Slovenský Zväz Protifašistických Bojovníkov

SZPB je občianskym združením v zmysle Zák. č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združuje priamych účastníkov boja za národne oslobodenie a proti fašizmu, za obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť. Združuje aj ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho poslaním a cieľmi a tiež s programovým zameraním a Stanovami SZPB.

ZO SZPB Veľké Teriakovce je činná už niekoľko desaťročí /cca od r. 1969/. Jej hlavným poslaním je presadzovať demokratický a humánny odkaz slovanského národnoemancipačného hnutia od rokov Štúrovcov, cez  roky II. Svetovej vojny ,bojov za národne oslobodenie, bojov proti fašizmu čo vyvrcholilo SNP.

SZPB má aj dnes svoje opodstatnenie. Odmietame všetky pokusy znevažovania významu SNP v slovenských dejinách. Odmietame popieranie holokaustu a skresľovanie výsledkov II. SV, ako aj pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu z obdobia Slovenského štátu.

ZO SZPB Veľké Teriakovce má už iba troch žijúcich priamych účastníkov protifašistického odboja.

Jozef Špitál st.- 97 rokov. Člen II. paradesantnej brigády formovanej v Jefremove v bývalom Sov. zväze, s ktorou prešli na Slovensko a zúčastnili sa oslobodzovacích bojov na Slovensku a priamo sa zúčastnili aj SNP.

Pavel Zibrin -93 rokov. Bol príslušník domáceho odboja tu v okrese Rim. Sobota, poverený funkciou rozviedčíka v brigáde Jánošík.

Karol Kučera st. – 87 rokov. V rokoch národno oslobodzovacieho boja II.SV, pôsobil ako pomocník partizánov.

My mladší členovia našej ZO SZPB, si týchto žijúcich priamych účastníkov protifašistického odboja vážime a prajeme im ešte veľa zdravia a radosti v kruhu svojich rodín a priateľov. Sme na nich nesmierne hrdí.

ZO SZPB Veľké Teriakovce má v súčasnosti 24 členov. Výbor ZO, zvolený na poslednej výročnej členskej schôdzke je v zložení: Štefan Špitál predseda, Kamil Kučera tajomník, Iveta Špitálová pokladník, Andrej Karas člen a Marián Hano člen.

Členskú základňu sa snažíme neustále omladzovať. Všetkých našich spoluobčanov, ktorí súhlasia s naším programom , veľmi radi privítame v našich radoch.

Štefan Špitál – predseda ZO