Slovenský Zväz Protifašistických Bojovníkov

SZPB je občianskym združením v zmysle Zák. č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združuje priamych účastníkov boja za národne oslobodenie a proti fašizmu, za obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť. Združuje aj ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho poslaním a cieľmi a tiež s programovým zameraním a Stanovami SZPB.

ZO SZPB Veľké Teriakovce je činná už niekoľko desaťročí /cca od r. 1969/. Jej hlavným poslaním je presadzovať demokratický a humánny odkaz slovanského národnoemancipačného hnutia od rokov Štúrovcov, cez  roky II. Svetovej vojny ,bojov za národne oslobodenie, bojov proti fašizmu čo vyvrcholilo SNP.

SZPB má aj dnes svoje opodstatnenie. Odmietame všetky pokusy znevažovania významu SNP v slovenských dejinách. Odmietame popieranie holokaustu a skresľovanie výsledkov II. SV, ako aj pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu z obdobia Slovenského štátu.

ZO SZPB Veľké Teriakovce má už iba jedného žijúceho priameho účastníka protifašistického odboja.

Karol Kučera st. – narodený v roku 1931. V rokoch národnooslobodzovacieho boja II.SV, pôsobil ako pomocník partizánov.

My mladší členovia našej ZO SZPB, si tohto posledného priameho účastníka protifašistického odboja vážime a prajeme mu ešte veľa zdravia a radosti v kruhu svojej rodiny a priateľov.

V posledných rokoch nás navždy opustili dvaja z troch priamych účastníkov protifašistického odboja.

Vo veku nedožitých 100 rokov nás v auguste 2021 opustil pán Jozef Špitál st.. Člen II. paradesantnej brigády formovanej v Jefremove v bývalom Sov. zväze, s ktorou prešli na Slovensko a zúčastnili sa oslobodzovacích bojov na Slovensku a priamo sa zúčastnili aj SNP.

Začiatkom roka 2023 nás opustil pán Pavel Zibrin vo veku nedožitých 98 rokov. Bol príslušník domáceho odboja tu v okrese Rim. Sobota, poverený funkciou rozviedčíka v brigáde Jánošík.

Česť ich pamiatke.

ZO SZPB Veľké Teriakovce má v súčasnosti 24 členov. Výbor ZO, zvolený na poslednej výročnej členskej schôdzke je v zložení: Štefan Špitál predseda, Kamil Kučera tajomník, Iveta Špitálová pokladník, Andrej Karas člen a Marián Hano člen.

Členskú základňu sa snažíme neustále omladzovať. Všetkých našich spoluobčanov, ktorí súhlasia s naším programom , veľmi radi privítame v našich radoch.

Štefan Špitál – predseda ZO