Výberové konanie – hlavný kontrolór

Na základe uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vyhlasuje obec Veľké Teriakovce výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce. Písomné prihlášky je možné zasielať do 13. februára 2011.

Obec Veľké Teriakovce vypisuje

Výberové konanie

na obsadenie fukcie hlavného kontrolória obce Veľké Teriakovce

POŽADUJEME

  • písomnú prihlášku
  • profesijný životopis
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • certifikát na výkon funkcie hlavného kontrolóra
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Prihlášky zasielajte do 13. februára 2011 poštou na adresu:

OBEC Veľké Teriakovce
980 51  Veľké Teriakovce

E-mail: v.teriakovce@zoznam.sk

Vo Veľkých Teriakovciach 17. januára 2011.