Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – DOPLNENÉ

V utorok, 21. decembra 2010 sa v zasadačke obecného úradu konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitľstva obce Veľké Teriakovce. Prinášame vám zoznam uznesení, v ktorých sa stanovilo zloženie komisíí, obecnej rady, či plat starostu.

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
 2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií
 4. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady
 5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Teriakovciach

A. berie na vedomie

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce Andrej K a r a s zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
  • Dušan Astaloš
  • Miloš Karas
  • Ing. Norbert Keľo
  • JUDr. Magdaléna Mačudová
  • Ing. Lucia Kederová
  • Štefan Špitál

2. Poverenie poslanca,ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods.2 prvá veta,ods.3 tretia veta a ods.6 tretia zákona o obecnom zriadení

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Teriakovciach poveruje poslanca Ing. Norberta Keľazvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,ods. 3 tretia veta,ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov komisií

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Teriakovciach

A. zriaďuje komisie, a to:

 • ochrany verejného poriadku
 • školstva, kultúry, športu a mládeže
 • finančnú

B. volí:

 • v komisii ochrany verejného poriadku
  1. predsedu: Štefan Špitál
  2. členov komisie:
   • poslancov
    • Miloš Karas
   • z radov občanov
    • Marta Likérová
    • Ľubor Palkovič
 • v komisii školstva, kultúry, športu a mládeže
  1. predsedu: Ing. Lucia Kederová
  2. členov komisie:
   • poslancov
    • Eva Berkyová
    • Dušan Astaloš
   • z radov občanov
    • Ján Frindt
    • Marian Hano
 • vo finančnej komisii
  1. predsedu: JUDr. Magdaléna Mačudová
  2. členov komisie:
   • poslancov
    • Ing. Norbert Keľo
   • z radov občanov
    • Ing. Jozef Mačuda
    • Eva Špitálová
    • Ružena Sojková

4. Voľba členov obecnej rady

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Teriakovciach zriaďuje obecnú radu s členmi:

 • Štefan Špitál
 • JUDr. Magdaléna Mačudová
 • Ing. Norbert Keľo

5. Určenie mesačného platu starostu obce

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Teriakovciach určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platobných pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom mesačný plat starostu nasledovne:

 • priemerná mzda pracovníkov v národnom hospodárstve vynásobená koeficientom 1,83 čo je určené počtom obyvateľov obce

Ďalšie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Teriakovciach:

Uznesenie č. 6

určuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 5 EUR za každé zasadnutie a podľa aktivity poslancov v priebehu roka bude odmena upravená

Uznesenie č. 7

ukladá vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2010

Uznesenie č. 8

ukladá vypracovať účtovnú uzávierku a záverečný účet obce

Uznesenie č. 9

ukladá vykonanie auditu na obecnom úrade

Uznesenie č. 10

ukladá vypracovanie organizačného poriadku, pracovného poriadku ako aj poriadku odmeňovania pracovníkov obce

Uznesenie č. 11

ukladá vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2010 kontrolórkou obce

Uznesenie č. 12

ukladá prepracovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v zmysle novely zákona

Uznesenie č. 13

ukladá vypracovať návrh rozpočtu podrobne podľa položiek a zverejniť v obci obvyklým spôsobom

vo Veľkých Teriakovciach, 21. decembra 2010.