Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR Rimavská Sobota)

Vízia rozvoja mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota do roku 2050: Udržateľný, zelený, sebestačný a bezpečný región so zachovalou prírodou, založený na obecnom hospodárstve, schopný odolávať zmene klímy, s aktívnymi konkurencieschopnými a spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi, s vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými a dostupnými službami, s dostatkom príležitostí pre rozvoj kultúry, športu a trávenie voľného času, v ktorom žijú a aktívne pôsobia angažovaní a kvalifikovaní ľudia so záujmom o prácu, veci verejné a využívajúci ekologické a prírode šetrné postupy. Hlavný cieľ: Naštartovať spoluprácu samospráv s podnikateľskými a občianskym sektorom a posilniť polohový potenciál a teritoriálne riadenie v záujme oživenia ekonomického rozvoja a zabezpečenia zvýšenej kvality života v zdravšom prostredí a v súlade s prírodnými a kultúrnymi hodnotami územia.

Dotknutá obec: Kociha, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Tisovec, Vyšný Skálnik, Ožďany, Klenovec, Rimavská Sobota, Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Hrachovo, Pavlovce, Nižný Skálnik, Rimavské Janovce (okres: Rimavská Sobota)

Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota

Informácia pre verejnosť: informacia-pre-verejnost.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente IÚS Rimavská Sobota: oznamenie_o_strategickom-dokumente_ius_umr_rimsobota.pdf

Príloha – Vstupná správa IÚS UMR: vstupna_spra-va_umr_rs_final.pdf

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja-rimavska-s