18 projektov bude podporených sumou 158 500,- Sk

Komisia občianskeho združenia MAS MALOHONT hodnotila 25 projektov, ktoré predložili miestne samosprávy, školy, združenia i podnikatelia do Grantového programu MAS Prebúdzanie MALOHONTU. Podporených bude 18 projektov.

Z 28 predložených projektov bol vylúčený jeden za nesplnenie jednej z podmienok a ďalšie dva projekty, ktoré v stanovenom termíne nedoplnili chýbajúce prílohy.

Hodnotilo sa systémom každý hodnotiteľ – každý projekt podľa vopred dohodnutých bodovacích kritérií. Z jednotlivých hodnotení bol následne ku každému projektu vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné poradie. V ňom sa komisia vzhľadom na dosiahnuté body, podmienky výzvy a celkovú sumu, ktorá bola k dispozícii musela rozhodnúť, ktoré projekty podporí v plnej sume, v zníženej sume a ktoré nepodporí. Nakoniec odporučila podporiť 18 projektov, ktoré musí ešte schváliť Výbor združenia MAS MALOHONT, ale k žiadnym zmenám by už nemalo dôjsť.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Hodnotenie projektov sme naplánovali tak, aby sa hodnotitelia medzi sebou neovplyvňovali. V deň hodnotenia videli projekty po prvýkrát a navyše v rovnakom čase každý z nich individuálne hodnotil iný projekt. Tí hodnotitelia, ktorí boli aj predkladateľmi projektu, nehodnotili nimi predložený projekt.“ dodala k hodnoteniu projektov manažérka MAS MALOHONT, Miroslava Kubaliaková. Všetci hodnotitelia sa zhodli na tom, že to bolo časovo náročné, ale vzhľadom na počet projektov a ich rozsah sa to dalo zvládnuť.

O podpore jednotlivých projektov rozhodlo najmä to, ako bol projekt vypracovaný, teda, či mal žiadateľ všetko premyslené, ďalej rozhodla aj výnimočnosť nápadu, miera zapojenia ľudí do dobrovoľnej práce a to, v akej miere má projekt význam pre región, nielen pre samotného žiadateľa.

„Niektoré projekty s originálnymi nápadmi boli viditeľne lepšie ako ostatné. Ak by sme ich mali hodnotiť znova a znova, ohodnotila by som ich rovnako.“ vyjadrila sa ku kvalite projektov Zuzana Paľašová, starostka obce Utekáč. Rovnaké pocity mal aj Ondrej Knechta, predseda Mikroregiónu Rimava a Rimavica: „Spomínané projekty boli zaujímavé myšlienkou a tým, že nešlo len o jednoduchý nákup vybavenia či zveľadenie prostredia samotného žiadateľa. Rozhodol ich regionálny dosah.“

Hodnotenia sa zúčastnila aj prizvaná hodnotiteľka zo spolupracujúceho regiónu Podpoľanie, Ing. Elena Jankovičová, ktorá v závere hodnotenia vyjadrila spokojnosť s priebehom hodnotenia projektov: „Som veľmi príjemne prekvapená, nakoľko členovia Hodnotiacej komisie sa doteraz ešte priamo nezúčastnili hodnotenia projektov. Výborná bol aj zhoda v hodnotení k jednotlivým projektom i ku konečnému výberu, ku ktorému sme dospeli spoločne.“

Grantový program MAS bude po podpise zmlúv pokračovať realizáciou 18 podporených projektov, ktorých priebeh a účel použitia financií bude združenie priebežne monitorovať.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Ing. Július Simon – VINOGOLD s.r.o. Padarovce, Zuzana Paľašová – Obec Utekáč, Ing. Vladimír Šándor – o.z. Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch, Ondrej Knechta – predseda Mikroregiónu Rimava a Rimavica, Anita Koniarová – o.z. Valgata Drienčany, Ján Figuli – živnostník Klenovec a Ing. Elena Jankovičová – Komunikačné centrum Detva, n.o.

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT je financovaný

z rozpočtov mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec – Kokavsko a Teplý Vrch a z príspevkov dobrovoľných darcov.

Od dobrovoľných darcov sa nám podarilo vyzbierať sumu 8 500,- Sk.

Miroslava Kubaliaková, Hrachovo – 1 000 Sk

Anonymný darca, Hnúšťa – 1 000 Sk

Milada Kochanová, Klenovec – 1 000 Sk

Elena Kubaliaková, Hrachovo – 1 000 Sk

Ondrej Knechta, Hrachovo – 1 000 Sk

Zuzana Paľašová, Utekáč – 1 000 Sk

Tibor Csúr, Veľký Blh – 1 000 Sk

Obec Rimavské Brezovo – 1 000 Sk

Pavel Marko, Hnúšťa – 500 Sk

V mene občianskeho združenie MAS MALOHONT im ďakujeme.

Obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT:

Mikroregión Rimava a Rimavica: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh

Mikroregión Sinec – Kokavsko: Ďubákovo, Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Poproč, Rovné, Šoltýska, Utekáč

POPIS VYBRATÝCH PROJEKTOV:

žiadateľnázov projektupopis projektucelkový rozpočetpožadovaná výška príspevkuodporúčaná výška podpory
OZ Ozveny HrachovoBábiky v kroji ako suvenírCieľom projektu je zviditeľniť a prezentovať kultúrne dedičstvo regiónu Gemera – Malohontu prostredníctvom ručne vyrábaných krojovaných bábik z tohto regiónu. Hlavnou aktivitou projektu je vytvoriť prezentačný a upomienkový predmet pre domácich a zahraničných návštevníkov. 16 75010 00010 000
Mesto HnúšťaVráťme deťom bezpečnosť na cestáchPracovníci Mestskej polície v Hnúšti v spolupráci s materskými a základnými školami z Hnúšte, s OO a OR PZ SR chcú opäť dať do prevádzky dopravné detské ihrisko, ktoré v meste kedysi bolo vybudované, ale teraz je schátrané. Je potrebné dať deťom z MŠ a ZŠ príležitosť naučiť sa správne používať dopravné komunikácie v mestách, preto chceme zabezpečiť vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách a v oblasti praktického výcviku žiakov na detskom dopravnom ihrisku.101 19410 00010 000
OZ ZLOM ZacharovceHájik detíV zarastenom a neudržiavanom pozemku chceme vytvoriť oddychovú zónu spojenú s Hájikom detí. Hájik by predstavovala skupina stromov, v ktorej by každé dieťa v obci do 10 rokov malo svoj strom s menom, o ktorý by sa starali jeho rodičia a neskôr on. Pri narodení dieťaťa by bol stále vysadený nový strom venovaný konkrétnemu dieťaťu. Pri stromoch rôznych druhov chceme umiestniť tabule s fotografiami stromov, ich popisom a zaujímavosťami, čím by Hájik tvoril aj vzdelávaciu funkciu. 15 00010 00010 000
OZ Valgata DrienčanyDaj o sebe vedieťOZ Valgata je občianske združenie, ktoré sa aktívne zúčastňuje na rôznych podujatiach, kde sa snažíme priblížiť a spropagovať atraktivity nášho územia širokej verejnosti a aj tým prilákať čo najväčšie množstvo turistov a návštevníkov do nášho regiónu. Preto chceme v rámci tohto projektu spracovať informačný materiál, ktorý bude kvalitne propagovať územie regiónu.8 0006 4006 400
Ing. Stanislav Bystriansky, K.LehotaNáučný chodník Šári most – Jánošíkova StupajV krajinársky najkrajšom mieste doliny Rimavice chceme vybudovať nenáročný náučný chodník pre peších turistov. Dve jednoduché drevené informačné tabule oboznámia turistov so všeobecne málo známou Jánošíkovskou históriou kraja. Na prvej tabuli na začiatku trasy bude mapová lokalizácia a ľudová povesť s obrázkom vysvetľujúca miestny názov Šári most. Na druhej tabuli na konci trasy pri „Jánošíkovej stupaji“ bude poučenie o Jánošíkovskej histórii kraja.27 00010 00010 000
OZ Dobrovoľný hasičský zbor Teplý VrchPutovný pohárChceme usporiadať súťaž dobrovoľných hasičov o Putovný pohár a oboznámiť verejnosť s činnosťou, významom a úspechmi DHZ. Projekt prispeje k utuženiu medziľudských vzťahov, zviditeľní sa význam dobrovoľníckej činnosť, podporí sa stretávanie verejnosti pri spoločnej akcii, zviditeľní sa obec i región. Do súťaže chceme pozvať dobrovoľné hasičské zbory z celého regiónu a partnerské družstvá (Hranovnica, Halič, Štítnik a pod.)10 7007 7007 700
Mikroregión Teplý VrchPotulky prírodou – propagačný materiálZ finančnej podpory chceme vydať propagačný materiál (veľkoplošný poster) o náučných chodníkoch Drienčanský kras a Zvernica Teplý Vrch. Vďaka kvalitnému propagačnému materiálu sa budeme môcť zúčastňovať výstav cestovného ruchu a takto zviditeľňovať atraktivity územia a rozvíjať vidiecky cestovný ruch, čo prispieva k zvýšeniu kvality života a zvýšeniu životnej úrovne vidieckeho obyvateľstva.13 00010 00010 000
OZ Athéna HnúšťaFarebný svet pre DEDESOProjekt tvorivých dielní pre deti so zdravotným postihnutím sa bude realizovať v priestoroch Základnej umeleckej školy, kde sa budú stretávať s deťmi bez postihnutia. Spolupracovať budú pod vedením učiteľa výtvarného odboru a svoje artefakty, vytvorené rôznymi výtvarnými technikami budú vystavovať na podujatiach organizovaných ZUŠ a mestom Hnúšťa. Súčasťou týchto výstav bude prezentácia potrieb zdravotne znevýhodnených ľudí, poukázanie na ich nadanie a predstavenie ich ako aktívnych členov spoločnosti. Stretávaním sa s deťmi bez postihnutia chceme zlepšiť ich integráciu, búrať bariéry a predsudky pretrvávajúce v spoločnosti. 15 50010 00010 000
Obec Rimavské BrezovoPríroda, človek a šport Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť mladej generácii, ako aj všetkým občanom obce miesto na športové vyžitie. Projekt je zameraný na postupné dobudovanie športového ihriska, ktoré obec postupne upravuje.33 33310 00010 000
OZ Rodon KlenovecPodajme si spolu rukyRealizáciou projektu chceme posilniť spoluprácu obce, podnikateľov, občianskych združení a spoločenských organizácií. Zorganizujeme podujatie pre všetky vekové kategórie obyvateľstva spojené s výstupom na Klenovský Vepor, kde účastníci podujatia vyčistia a upravia okolie pri pamätníku padlým hrdinom SNP v Skorušine. Realizáciou projektu chceme prispieť najmä k zaktivizovaniu občanov a k ich aktívnej účasti na dianí v obci.12 50010 0007 600
Obec UtekáčVybudujme si námestieStredom obce preteká Lichý potok, ktorý práve v centrálnej časti námestia nie je zregulovaný. Obec po častiach prestavuje kompletne celé námestie, ktoré je vo veľmi zlom technickom stave. Z dôvodu zvýšenia námestia je nutné doregulovať tento potok, aby naň mohli nadväzovať ďalšie aktivity spojené do projektu „Revitalizácia verejných priestorov v obci Utekáč“. Realizáciou tejto činnosti chceme vybudovať pre občanov obce krajšie a kultúrnejšie prostredie.14 50010 0007 600
Obec Kokava n. RimavicouV zdravom tele zdravý duchCieľom projektu je sprístupniť voľný priestor v obci, v časti Rovienka medzi bytovkami, pre deti a mládež na voľno časové aktivity, a to vybudovaním ihriska na loptové hry a detského ihriska pre malé detičky. Táto herná plocha bude oživením a skrášlením priestoru na sídlisku, medzi bytovkami, kde je dostatok detí a mládeže, ktorým chýba vhodný priestor na voľno časové aktivity.25 00010 0007 600
Obec Hrachovo – ZŠ s MŠ Hrachovo…aj prostredie školy vychováva mládežÚpravou areálu školy chceme dosiahnuť estetický vzhľad školského prostredia, zapojiť žiakov a pracovníkov školy do skrášľovania okolia školy, získať tým atraktívnejšie školské prostredie a kvalitnejšie podmienky na vzdelávanie žiakov i reprezentáciu školy v spolupráci s obcou Hrachovo. 15 00010 00010 000
OZ Dobrovoľný hasičský zbor DrienčanyRadosť a šťastie pre detiRealizáciou nášho projektu chceme obnoviť a upraviť priestor pre naše deti, ktorý aj v minulosti patril našim najmladším obyvateľom. Tento priestor už v dnešnej dobe nie je bezpečným miestom, kde by sa naše deti mohli hrať a rušivo pôsobí aj na návštevníkov a turistov, ktorí navštevujú našu obec. Za pomoci dobrovoľnej práce našich členov, rodičov a finančnej podpory chceme tento stav zmeniť a vhodne upraviť tento priestor.12 50010 00010 000
Obec Veľký BlhJeseň životaKlub dôchodcov bol založený 11.04.2008. Od obce sme dostali prenajaté miestnosti, chýba nám však zariadenie, ako aj základná kancelárska technika. Klub by sme si chceli zariadiť a z príspevku od MAS zakúpiť počítač. Po zariadení klubu chceme realizovať kultúrne a spoločensko – náučné aktivity pre dôchodcov (starobných a invalidných) vrátane oboznamovania sa s prácou na počítači.16 00010 00010 000
Obec KraskovoPark oddychuChceme upraviť a zatraktívniť naše prostredie, osadením oddychových lavičiek v mieste športového ihriska, blízko obecnej studničky s dobrou vodou. Tieto lavičky budú slúžiť mamičkám, športovcom, starším občanom, ale aj náhodným turistom, ktorí si na ceste za kultúrnymi pamiatkami oddýchnu na lavičkách a pritom sa osviežia dobrou vodou zo studničky.13 00010 0008 900
Obec Rimavské Brezovo – DHZDeti – základné kamienky našej budúcnostiHlavným zámerov projektu je zakúpiť družstvu mladých požiarnikov – dievčat jednotné ochranné športové oblečenie, ktoré v tomto roku budú prvý krát súťažiť a reprezentovať našu obec.9 0002 7002 700
OZ Športový klub ČerenčanyVýstavba spŕch v športovom areáliProstredníctvom nášho projektu chceme vybudovať základné hygienické zariadenia pre aktívnych účastníkov športových podujatí, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou najmä pre pokračovanie futbalových stretnutí.33 00010 00010 000
SPOLU: 158 500